> bulletin de commande électronique

<

Geospill - Luxeo
Luxeo ass e Kaartespill, dat vun Enseignanten vu Luerentz-weiler entwéckelt gouf an um Geografies-Programm vun der lëtzebuerger Primärschoul (5. a 6. Schouljoer) baséiert.

D'Zil vum Spill as et, eist Land, seng Regiounen a Gemenge besser kennenzeléieren an Diagrammer oder Kaarten ze liesen an ze verstoen.

Véier verschidde Spillmanéiere gin ugebueden :
"Duell" - "Dedektiv" - "Kantoneo" - "Wopen"                                               entièrement revu et complété

> bulletin de commande électronique

entièrement revu
et complété