-
 

                                               
Syndicat National des Enseignants - www.sne.lu
SNE - infomail du 4 décembre 2014

  2
  Élections à la Commission Scolaire Nationale - Décembre 2014

 

SNE - Infoclippen 16 bis 1 :

  2
   

  Den Enseignant ass ...
  ... kee Spuerinstrument !


  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot16

   Sichs de Gehéier ... da wiel ons véier !
 SNE CSN
Spot 16 - Yola Hild 4
  2
      Autonomie vun de Schoulen ...
  ... a Vertrauen an d'Enseignanten !

  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot15
 

  Méi wéi jee ... elo den SNE !                                 
 
SNE CSN Spot 15 - Jang Kasel

  2
   

Ons Positioun zu engem Direkter
oder dem aktuelle Comité d'école
... mat engem President !


  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot12

 

 Deng 4 Stëmmen ... dem SNE nëmmen!
  SNE CSN Spot 1
2 - Jang Kasel

  2
   

  D'Partenariat tëschent ...
  der Schoul an den Elteren !  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot11

   Méi wéi jee ... elo den SNE !                          
  SNE CSN Spot 11 - Gilles Glesener
  2
      Den SNE sech wiert sech ...
  ... géint déi aktuell
      Berechnung vum Contingent !


  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot10
   Iwwerlee ... wiel den SNE !
 
 SNE CSN Spot 10 - Yola Hild
  2
      En "Enseignement de qualité"
  ... hängt net nëmme
      vum Matériel didactique of !  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot9
   Sichs de Gehéier ... da wiel ons véier !            
 
 SNE CSN Spot 9 - Patrick Remakel
  2
      Méi Léierinnen a
  Schoulmeeschteren ...
  ... an d'Schoulen !

 


  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot8
   Deng 4 Stëmmen ... dem SNE nëmmen!
 
SNE CSN Spot 8 - Yola Hild
  2
      Individuell Fërderung
  vun de Kanner ...
  ... mat manner Enseignanten
      an de Schoulen !


  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot7
   Iwwerlee ... wiel den SNE !
 SNE CSN Spot 7 - Jang Kasel
  2
   

  Den Enseignant stäerken ...
  heescht dat fir den SNE ... !  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot6

    Méi wéi jee ... elo den SNE !                         
  
SNE CSN Spot 6 - Patrick Remakel
  2
      Déi 5 lescht Joer ...
  ... an der "Nationaler
      Schoulkommissioun" !  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot5
   Sichs de Gehéier ... da wiel ons véier !            
  
SNE CSN Spot 5 - Gilles Glesener
  2
      Dem SNE seng Positioun ...
  ... zum Multilinguismus !  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot4
  Deng 4 Stëmmen ... dem SNE nëmmen !        
 SNE
CSN Spot 4 - Patrick Remakel
  2
      Eng fréi Sproochefërderung ...
  ... vill ope Froen !  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot3
   Sichs de Gehéier ... da wiel ons véier !
 
SNE CSN Spot 3 - Jang Kasel
  2
      Den SNE ...
  ... ee staarke Syndikat !  click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot2
   Méi wéi jee ... elo den SNE !
 
SNE CSN Spot 2 - Yola Hild
  2
 

  D'Wahle fir déi ...
  ... National Schoulkommissioun
       si wichteg !

 
click here, see and listen :
  CSN - SNE Spot1

 

Iwwerlee ... wiel den SNE !    
SNE CSN Spot 1 - Gilles Glesener

  2
   

 
  Élections à la
  Commission scolaire nationale
  Flyer: Iwwerlee - wiel den SNE!

  click here, see and read :
  CSN SNE Flyer

 

 Iwwerlee ... wiel SNE :
 bis de 6ten Dezember net zécken ...
 
äere Wahlziedel ofzeschécken !

  2

 

SNE / CGFP - Syndicat National des Enseignants - 481118-1
 
1
www.sne.lu 1 adhérez au syndicat SNE/ CGFP
    > sne@sne.lu