> bulletin de commande électronique

<

Lulu der Zauberuhu mat Spill

Wat kann dëst Buch?
• Et ass en interaktivt Buch: d'Kanner kënne mat den Oueren der Geschicht nolauschteren,    mat den Ae kucken, Bloosübungen a Beweegunge maachen.
• Et mécht Spaass.
• Et ass a Reimform: d'Kanner léiere Spréchelcher an zaubere mat.
• Duerch Bloosübungen an duerch d'Reimform gëtt d'phonologesch Bewosstheet geschoult:    d'Kanner schwätze besser a léiere liesen.
• D'Kanner léieren d'Auer a bastelen selwer eng Auer.
• Et ass e Gesellschaftspill a villes méi.> bulletin de commande électronique

   

Ee Buch fir matzeman :
En Nascht mat Eeër,
do kënnt e béise Jeeër…
     D'Kanner hëllefen dem Ee,
     rëselen a blosen hatt op de Wee.
D'Lulu kënnt op d'Welt,
déi him gutt gefällt.
     Et ass nët nëmmen en Uhu,
     mee en Zauberuhu…

plus Zauberspill
       
            mat Spillregelen56