<

Fario & Co
Knupperdulles & Co
Dem Gilles Hoffmann seng zwou Geschichten "Dem Fario seng wäit Rees" an de "Ris Knupperdulles"motivéieren d'Kanner, d'Natur dobaussen mat all hire Sënner z'erfuerschen an z'erliewen. Engersäits sensibiliséiert den Auteur si op deem Wee, d'Villfalt vu Planzen an Déieren dobaussen z'entdecken, anerersäits awer och, di natierlech Zesummenhäng wëllen ze respektéieren an z'erhalen.

Illustréiert vum Artiste Gérard Claude


> bulletin de commande électronique

   

> bulletin de commande électronique

Knupperdulles & Co
De Ris Knupperdulles

Fario & Co
Dem Fario seng wäit Rees